UploadImage
ระบบตรวจสอบผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(อย่างไม่เป็นทางการ)
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่ชื่อของนักเรียน จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่าน (กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13หลัก) เพื่อเปิดไฟล์
กรณีกดที่ชื่อแล้วไม่ขึ้นหน้าต่างใดๆ กรุณาตรวจสอบไฟล์ดาวน์โหลดในมือถือของท่าน (กรณีตรวจสอบผ่านมือถือ)

ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
1 ศรัณยู ยังดี.pdf
2 เดชสิทธิ์ ชมภูนุช.pdf
3 ธันวา ศรัทธาธรรม.pdf
4 บดินทร์เดชา เสมหีบ.pdf
5 นวพล จิตสวา.pdf
6 ปิติภัทร ปีขันทอง.pdf
7 พชรพล มงคลนำ.pdf
8 เตชพัฒน์ กรสิงห์.pdf
9 แบงค์ชาติ วงชัยวรรณ.pdf
10 ปภังกร คงสมทอง.pdf
11 ปุริม พรมสอน.pdf
12 รัฐพงศ์ แก้วจั่นเพ็ชร.pdf
13 นรภัทร บุญประภาวัฒ.pdf
14 ธนกฤต ปิ่นอุรา.pdf
15 อนุชา พุ่มเรือง.pdf
16 รัฐนันท์ โตโสภณ.pdf
17 ญาณากร บัวลอย.pdf
18 วัชระ สุขาวงค์.pdf
19 กิตติภพ ใจน้ำ.pdf
20 กันตพัฒน์ กาญจนวิจิตร.pdf
21 สาธิต สิงห์ลอ.pdf
22 ธนดล นามพายัพ.pdf
23 กัชชรส ศรีพานิชย์.pdf
24 ชนัฐปภา ฝากฝัง.pdf
25 ณัฐรัตน์ เอี่ยมรัตน.pdf
26 ดวงกมล แสงเดช.pdf
27 ปณิดา วรกฎ.pdf
28 รักษิณา สิงหเสนี.pdf
29 รัชนีภรณ์ เฟี่องจันทร์.pdf
30 วริศรา แก่นธรรม.pdf
31 วิภารัตน์ ไชยสาร.pdf
32 อริสรา ศรีเพชร.pdf
33 ชนกชฎา ยังดี.pdf
34 ชุติกานต์ หุ้มไธสง.pdf
35 ธัญญลักษณ์ จิรัสเชวง.pdf
36 พิชญ์สิณี เปี่ยมทอง.pdf
37 ลัคนา สร้อยวานิช.pdf
38 อรรัมภา ภูกิ่งดาว.pdf
39 สมฤทัย โมรินทร์.pdf
40 พิมพ์มาดา ดวงวิไล.pdf
41 ณภัส ทรัพย์สิน.pdf
42 สุชญา ธงโชคชัย.pdf
43 อัญชัน นันตา.pdf
44 ณัฐชา ล้วนโกศล.pdf
45 กัญจน์ชญาน์ แสงจันทร์ดลิศ.pdf
46 ชัชพงศ์ กล่อมอินทร์.pdf
1 คุณากร ละวรรณวงค์.pdf
2 ณัฐพงษ์ กางพรม.pdf
3 ธนภัทร จ้อนเพชร.pdf
4 นันทิพัฒน์ สิ้มสมบูรณ์.pdf
5 พาทิศ จั่นเอี่ยม.pdf
6 คมสัน โสด.pdf
7 ทิวัฒน์ อภิชาติวิญญูชน.pdf
8 แทนคุณ สร้อยวานิช.pdf
9 ภูริพัฒน์ จงเจริญ.pdf
10 สุรยุทธ์ มนต์คุ้มครอง.pdf
11 ธนกฤต ณะกองดี.pdf
12 สิปปวิชญ ชูท้วม.pdf
13 ทันต์ชนก ดวงสกุล.pdf
14 โกมิน ชั่งคำ.pdf
15 เตโช ศรีศิริ.pdf
16 ภูริช พัตรภักดิ์.pdf
19 วริทธิ์ ขอพิมาย.pdf
20 นันทภพ บัณฑิตไทย.pdf
21 พงษ์พัฒน์ ผึ่งผักแว่น.pdf
22 กัญญยวีร์ หะเริญ.pdf
23 ชัญญานุช แนมขุนทด.pdf
24 ญาณภา ศรีสุภาพ.pdf
25 ศริญญา ผดุงลม.pdf
26 อิสริญากรณ์ โชงรัมย์.pdf
27 ปุณยนุช เกษศิริ.pdf
28 กันต์กมล ละวะนาวิก.pdf
29 กุริสรา รองสุพรรณ.pdf
30 ชุติมา จ่าทองคำ.pdf
31 วรรณรส เปียผึ้ง.pdf
32 วิชุดา มาป้อง.pdf
33 สุพัชรี สีสังข์.pdf
34 สุภาพร ติณะมาศ.pdf
35 โสมาภา เต่าสุวรรณ.pdf
36 พนิตานันท์ ภัทรมนต์ณัฐ.pdf
37 วรพรรณ นามวงษ์.pdf
38 ปิยธิดา บุญเลิศ.pdf
39 พรสิริ แก่นคำ.pdf
40 วริศรา โหศิริ.pdf
41 สุชารัตน์ พุ่มเรือง.pdf
42 สงกรานต์ เณรเอี่ยม.pdf
43 กรรณิการ์ ระหาญ.pdf
44 สุทธิดา แดงประเสริฐ.pdf
45 ณัฐชา สินภักดี.pdf

46 ฉลองขวัญ บุญบุตร.pdf