UploadImage
ระบบตรวจสอบผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(อย่างไม่เป็นทางการ)
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่ชื่อของนักเรียน จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่าน (กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13หลัก) เพื่อเปิดไฟล์
กรณีกดที่ชื่อแล้วไม่ขึ้นหน้าต่างใดๆ กรุณาตรวจสอบไฟล์ดาวน์โหลดในมือถือของท่าน (กรณีตรวจสอบผ่านมือถือ)

ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
1 ณัฐภูมิ ชำนาญพล.pdf
2 คณิศร พรหมทอง.pdf
3 กฤษณพงศ์ บัวบานตรู่.pdf
4 ณัฐพล ทรงอ้วน.pdf
5 ภูวิศ กล้าณรงค์.pdf
6 วิชัย ดาสุข.pdf
8 ฐาพล รอดไพรสม.pdf
9 มณฑล เทียบแก้ว.pdf
10 โกเมศ ผลดำ.pdf
11 ราเมศวร์ มูนีกุล.pdf
12 นพเก้า มุสิราช.pdf
13 ศุภชัย สุพรรณ์.pdf
14 ภูริณัฐ อภัย.pdf
15 ฐปนรรฆ์ โตสูงเนิน.pdf
16 เมฆ โภคานิตย์.pdf
17 อนุศิษฏ์ บุตรเผียน.pdf
18 กิตติกวินท์ จินะใจ.pdf
19 จีรพัส เอี่ยมเหรียญ.pdf
20 กรรชัย การะเนตร.pdf
21 เพชรรัตน์ สว่างภพ.pdf
22 ปิยมน นกศิริ.pdf
23 เกตุมณี เอกศิริ.pdf
24 กัญญาภัค ยังดี.pdf
25 เบญญาภา เกษศิริ.pdf
26 พีรภาร์ เนียมแสงทอง.pdf
27 ชลลัดดา ดียิ่ง.pdf
28 วิภาวรรณ ไชยสาร.pdf
29 อนัญญา เทพประสิทธิ์.pdf
30 ปิยะพร บุญเลิศ.pdf
31 ปิญะรัตน์ สีมาพันธุ์.pdf
32 พิชญ์สินี พรหมสุข.pdf
33 บุญญิกา ตรีพงษ์.pdf
34 สรัลรัศ สินรัตนโชติชัย.pdf
35 ชนิกานต์ พรประศาสน์สุข.pdf
36 พลอยขวัญ ยังปรีดา.pdf
37 ปุณณภรณ์ แก้วทิ้ง.pdf
38 ชมพูนุช จับมณี.pdf
39 ธิญาดา หิรัญฉาย.pdf

 
1 ธวัชชัย เข็มเพชร.pdf
3 ปณชัย อิ่มเอิบ.pdf
4 ทองภูมิ ศรีบุญ.pdf
5 เตชิด กัปโก.pdf
6 ชลธี สุดวัน.pdf
7 ฐาปนพงศ์ จรรยาวงษ์.pdf
8 ธนโชติ ผาบัง.pdf
9 วิพุธ นิรมลเดชา.pdf
10 ภูคณิตย์ ทรงพิมพ์.pdf
11 ศุภกร อินทะนู.pdf
12 ณัฐพัชร์ ขาวผ่อง.pdf
13 เจนณรงค์ เทพรักษา.pdf
14 พงศ์ธาริน คงมณี.pdf
15 สถาพร นอกไธสงค์.pdf
16 ศิวพันธ์ แอ้นชัยภูมิ.pdf
17 ชยางค์กูล นพเกียรติกุล.pdf
18 พิจักษณ์ สีขาว.pdf
19 ณัฏฐกรณ์ แสงทองย้อย.pdf
20 พูลภัทร แก้วละมุล.pdf
21 อภิชาติ เทวา.pdf
22 เพชรแท้ ป้อสีลา.pdf
23 ฉัตรชฎาภรณ์ นาคจีน.pdf
24 อาภัสรา ศิริรึก.pdf
25 ศุภาพิชญ์ ด้วงรอด.pdf
26 วรรณชนก ขำเนตร.pdf
27 กุสุมา ภู่ประจำศิลป์.pdf
28 ธาริณี กรสิงห์.pdf
29 ภัทรภร ขำเนตร.pdf
30 มนัสนันท์ เพ็ชรประกอบ.pdf
31 วริศรา ประพงษ์.pdf
32 พรรณราย สิงหเสนี.pdf
33 สุกัญญา เหลาทอง.pdf
34 อนัญญา บุญเกิด.pdf
35 สุนันทา สร้อยขุนทด.pdf
36 กัญญารัตน์ แก้วนะ.pdf
37 ฏฏิยา ธนะสูตร.pdf
38 น้ำเพชร แสงคำคม.pdf
39 รมย์รวิน ทัดศรี.pdf
40 ปทิตตา ไวยะราบุตร.pdf