UploadImage
ระบบตรวจสอบผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(อย่างไม่เป็นทางการ)
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่ชื่อของนักเรียน จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่าน (กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13หลัก) เพื่อเปิดไฟล์
กรณีกดที่ชื่อแล้วไม่ขึ้นหน้าต่างใดๆ กรุณาตรวจสอบไฟล์ดาวน์โหลดในมือถือของท่าน (กรณีตรวจสอบผ่านมือถือ)

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประถมศึกษาปีที่ 2/3
1 วัชรากร ขำเนตร์.pdf
2 วัรภัทร มโหฬาร.pdf
3 สถาพร โพธิ์พา.pdf
4 สิงห์หล พลพุทธา.pdf
5 ชนันท์ธร มานะกิจไพศาล.pdf
6 ณัทพงษ์ เปียผึ้ง.pdf
7 ธนกฤต ใหญ่แสงอ้าย.pdf
8 ธีรพล อนุศรี.pdf
9 ปวเรศ วิเชียรชัย.pdf
11 เรืองศักดิ์ ปัญญาเกิด.pdf
12 ปฐมพร ชนะราช.pdf
13 กนกพล คำใฮ.pdf
14 พีรวัฒน์ คำแก้ว.pdf
15 ชัยพจน์ ศรีบุตร.pdf
16 กมลชนก สร้อยวานิช.pdf
17 วิภาดา พิศสุวรรณ.pdf
18 ศิรินทา คำเขียน.pdf
19 อริญชย์รดา สินธุ์โสภา.pdf
20 อรุณนภา พันแดง.pdf
21 อรอนงค์ มงคลวุฒิเดช.pdf
22 ปาริฉัตร มาสี.pdf
23 พิชชาภา โอภานุเคราะห์กุล.pdf
24 ณัฐริกา กองเจริญ.pdf
25 ภูษิตา อำพันแสง.pdf
26 สิรินธร น้อยสนิท.pdf
27 ปิยภัทร อุทธนะ.pdf
28 สุภัสสรา ช้างเอี่ยม.pdf
29 วรรณวิษา นอกไธสงค์.pdf
30 พลชา สีงาม.pdf
31 ฉัตรญาดา ธรรมพันธ์.pdf
1 จีรวัฒน์ ธรรมปาละ.pdf
2 วศิน ปิ่นช้าง.pdf
3 อักกพล อนุศรี.pdf
4 อาทิตย์ เหลาทอง.pdf
5 นาวิน สุดจันทึก.pdf
6 พุฒิพงศ์ เสนคราม.pdf
7 วรัทกฤศ ขำเนตร.pdf
8 จักรพันธ์ บัวนาค.pdf
9 ภัทรพล พรหมสุข.pdf
10 ธนกฤษฏิ์ แก้วยาศรี.pdf
11 ภูเทวินทร์ สมอคำ.pdf
12 สุทนา แพงโตนด.pdf
13 ภานุวัฒน์ พงษ์ทองดี.pdf
14 ปิยชาติ พึ่งพิง.pdf
15 ญาดา จิตสวา.pdf
16 ชลธิชา สว่างรุ่ง.pdf
17 ปัญจพาณ์ กลิ่นโสม.pdf
18 ปนัดดา บุญสรณะ.pdf
19 แพรชมภู ด้วงใจจิตร.pdf
20 กรกนก บุระพา.pdf
21 ชัชพร พรหมทอง.pdf
22 ญาณิศา สิงห์โป่ง.pdf
23 ณัฐชญา ศรสุวรรณ.pdf
24 ปพิชญา ศิริผล.pdf
25 ศิรินทิพย์ ใจน้ำ.pdf
26 แสงรัศมี แก้วสิมมา.pdf
28 ธัญชนก ธงโชคชัย.pdf
29 ปารมี ปรีไทย.pdf
30 ณัฐิดา เทินสระเกษ.pdf
31 วันวิสา ยืนนาน.pdf
1 รัชพล พรหมสอน.pdf
2 ทัตเทพ กล้าณรงค์.pdf
3 ธนชาติ เลารัตน์.pdf
4 ศุภโชค ลายคราม.pdf
5 ณัฐวัฒน์ ศรสุวรรณ.pdf
6 พงศ์พล หนูเมือง.pdf
7 เมธาสิทธิ์ สมคม.pdf
8 พันธวัธน์ โพธิ์พงษ์.pdf
9 ธนโชติ งามธนปกรณ์.pdf
10 สาธิต จันทร์แจ่ม.pdf
11 ภูเทวา สมอคำ.pdf
12 ดิลอนภูริพัฒน์ แวนโฮล.pdf
13 พิชญะ ธนะสูตร.pdf
14 สมบูรณ์ พงษ์คำลี.pdf
15 กัญญาภัทร บุญประภาวัฒ.pdf
16 จิตตานันท์ นึกเจริญ.pdf
17 เพชรรุ้ง ช่างปั้น.pdf
18 ภัทราพร หงษนาค.pdf
19 บุษกล โปร่งสันเทียะ.pdf
20 พิชชาพร โอภารุเคราะห์กุล.pdf
21 มณฑ์ประไพร เต่าสุวรรณ.pdf
22 ชนิตา ปัญญาใส.pdf
23 ชลธิดา ปิ่นทอง.pdf
24 พรรณนารา หอมเชย.pdf
25 ภานุมาศ ศิริรึก.pdf
26 ศิณีนาฐ สิงหเสนี.pdf
27 สกุลไทย ทรงพิมพ์.pdf
29 ธนาภา คำสุข.pdf
30 จุฑามาศ นาเจริญ.pdf