UploadImage
ระบบตรวจสอบผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(อย่างไม่เป็นทางการ)
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่ชื่อของนักเรียน จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่าน (กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13หลัก) เพื่อเปิดไฟล์
กรณีกดที่ชื่อแล้วไม่ขึ้นหน้าต่างใดๆ กรุณาตรวจสอบไฟล์ดาวน์โหลดในมือถือของท่าน (กรณีตรวจสอบผ่านมือถือ)

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ประถมศึกษาปีที่ 1/3
1 รัชชานนท์ อาจเจริญ.pdf
3 พีรศักดิ์ ศรีสุกใส.pdf
4 อนันตโชค ยังดี.pdf
5 เจษฎา ตุมาจันทร์.pdf
6 พีรพัฒน ดียิ่ง.pdf
7 ศิริพงศ์ โชติธนวัฒนะ.pdf
8 จิตติพัฒน์ สุขใจ.pdf
9 ธีธัช มันเทศ.pdf
10 พุฒิภัทร นามเภา.pdf
11 ศุภกร ภู่ประจำศิลป์.pdf
12 นำชัย น้อยประเสริฐ.pdf
13 พุฒิภัทร สาลี.pdf
14 ภูมิรภีร์ แก้วศิลา.pdf
15 ศุภชีพ วัฒนกิจ.pdf
16 ภัคจิรา ขณาจารย์.pdf
17 ปลายฟ้า สำอางค์.pdf
18 มลิลา บุญตามทัน.pdf
19 ศิริรัตน์ วโรรส.pdf
20 กานต์ชนก นาคเสนีย์.pdf
21 ณัฐนิช บุญเลิศ.pdf
22 ศิริพร รักขุมแก้ว.pdf
23 กมลกานต์ พรมไชยะ.pdf
24 ณีรพร เกิดวิบูลย์.pdf
25 ปุณยวีร์ ช่างชุม.pdf
26 ลูกปัด กลิ่นฟู.pdf
27 ศิริวรรณ จินตง.pdf
28 กัญญาภัทร ปานพันธุ์โพธิ์.pdf
29 ชลธิดา เกิดมะเริง.pdf
30 ธัญธร บุรินรัมย์.pdf
31 นิลนภา สินสวัสดิ์.pdf
1 จักรพันธ์ หาญจำปา.pdf
2 ชัยวัฒน์ ศิริบูรณ์.pdf
3 นราธิป พลเจียก.pdf
4 ปกรณ์ จรรยาวงษ์.pdf
5 ภคพงษ์ บุราณสาร.pdf
6 ภัทรพล เนียมกล่ำ.pdf
7 วราเมธ ขาวสะอาด.pdf
8 เสกสรร ศรีพานิชย์.pdf
10 ปัณณทัต พิมรมนตรี.pdf
11 วรัท เอื้อเฟื้อ.pdf
12 วชิรดิษณ์ พรมชาติ.pdf
13 พรชัย รัตนกันทา.pdf
14 พรชญา แย้มเจริญ.pdf
15 จีรวรรณ รื่นรมย์.pdf
16 ณัฐกาญจน์ ศุกหลักร้อย.pdf
17 ปัณฑิตา แก้วดง.pdf
18 ปิณิดา ด้วงเงิน.pdf
19 พิมลลลนา บราวน์.pdf
20 วันวิสา นาคหัสดี.pdf
21 วรดา อยู่หนู.pdf
22 สุดารัตน์ รุณเกตุ.pdf
23 จิตาภา กองเจริญ.pdf
24 ชณานันท์ เกิดวิบูรณ์.pdf
25 นันท์นภัส ปรีไทย.pdf
26 ปณัสญา ใหญ่แสนอ้าย.pdf
27 พัชรนันท์ เชิดไพบูลย์.pdf
28 วรรณรดา คงชุม.pdf
29 วชิรญาณ์ เคหะนะ.pdf
30 สริดา ไชยยะ.pdf
31 ภูมินันทธ์ พรพรหมกิจ.pdf
1 อนิศร เขียวขุนเนิน.pdf
2 ปกรณ์ ขอดเมชัย.pdf
3 ภูวดินทร์ ศรีสาร.pdf
4 ภูบดี ยังปรีดา.pdf
5 ไพรพนา จีนเปีย.pdf
7 รัชพล สอนกลิ่น.pdf
8 ฤทธิชัย รักกิจ.pdf
9 มนตกานต์ ศรีแสง.pdf
13 ภัควัฒน์ ทรัพย์พิพัฒนา.pdf
14 ณัฏฐกฤต แสงทองย้อย.pdf
15 วชิรศรณื ท้อทอง.pdf
16 ปรียาภา คงใจดี.pdf
17 มารีญา ประโพธิ์ทัง.pdf
18 ศศิวิมล โพธิ์พืช.pdf
19 สุนิษา สิงห์ลอ.pdf
20 อภิสรา เดสันเทียะ.pdf
21 เพชรวรา นันตา.pdf
23 ปพิชญา สุขสมขันธ์.pdf
24 จิรัชญา พุ่มเรือง.pdf
25 สุพิชญ์นันท์ แพงโตนด.pdf
26 ดนยา ศรีนาคา.pdf
27 พัฒน์นรี ธงชัย.pdf
28 เกรซ โยธินา.pdf
29 จุฑารัตน์ ณะกองดี.pdf
30 วรวี พงศ์ภัทรภูมิกุล.pdf
31 ณัฐสินี ทัดกำดัด.pdf
32 พิชชานันท์ เอี่ยมเหรียญ.pdf
33 นภัสสร ทองปาน.pdf